Course outline_BUS606_PPNC trong kinh doanh

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh  

Mã môn học         : BUS606

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản về các phương pháp và công cụ nghiên cứu trong quản trị. Môn học giới thiệu cho học viên những kiến thức căn bản và kỹ năng để thực hiện nghiên cứu trong kinh doanh, từ xác định vấn đề nghiên cứu đến thực hiện nghiên cứu, từ ứng dụng phần mềm SPSS vào việc xử lý các thông tin số liệu đến phân tích kết quả nghiên cứu và kỹ năng viết báo cáo cho một dự án nghiên cứu. Cụ thể là:

1. Trình bày các định nghĩa, quy trình và thiết kế nghiên cứu.

2.Giới thiệu công cụ phương pháp xác định vấn đề, công cụ thu thập dữ liệu.

3. Xác định thông tin, tổ chức thu thập, xử lý và phân tích thông tin, đề xuất ý kiến định hướng chiến lược.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Hệ thống hoá và vận dụng được kiến thức về phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh.
 • Vận dụng các phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh.
 • Có khả năng làm việc nhóm nhằm giải quyết các vấn đề trong môn học.

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Tổng quan về phương pháp nghiên cứu
 • Xác định vấn đề nghiên cứu
 • Dữ liệu nghiên cứu và công cụ thu thập
 • Chọn mẫu nghiên cứu
 • Xử lý và diễn giải dữ liệu
 • Báo cáo kết quả nghiên cứu
 • Thuyết trình nhóm
 • Ôn tập

 

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

 • Bryman, A. (2016). Social research methods (5th edition),Oxford : Oxford University.
 • Mark Saunders, Philip Lewis and Adrian Thornhill (2019) Research Methods for Business Students (8th Edition), Pearson.
 • John W. Creswell (2017) Research Design (5th edi.), Sage publication.
 • Donald R Cooper, Pamela S. Schindler (2013), Business Research Methods, McGraw-Hill.
 • Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc tập 1, 2 (2008), Phân tích dữ liệu với SPSS, NXB Hồng Đức.

4.2. Tài liệu tham khảo

 • Nguyễn Đình Thọ (2014), Phương Pháp Nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, NXB Kinh tế tài chính.

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (50%)

 • Thuyết trình nhóm (50%)

5.2     Cuối kỳ (50%)

 • Tiểu luận (50%)

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp  : 60 tiết 
 • Số giờ tự học        : 120 tiết

 

 

 

Top