Course outline_BUS601_Kinh tế học quản lý

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Kinh tế học quản lý

Mã môn học         : BUS601

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Mục tiêu chính của môn học là cung cấp cho sinh viên hiểu biết tốt hơn về quá trình ra quyết định trong một công ty. Nếu chúng ta coi lợi nhuận là doanh thu trừ đi chi phí, thì việc tối đa hóa lợi nhuận chính là dựa vào việc tối đa hóa doanh thu trong khi tối thiểu hóa chi phí. Để hoàn thành vấn đề này, bạn cần hiểu rõ về ba lĩnh vực chủ đề: phân tích người tiêu dùng và dự báo nhu cầu, quyết định sản xuất và chi phí, cấu trúc và chiến lược thị trường.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Phát triển kiến thức sâu hơn về các loại vấn đề mà các nhà quản lý doanh nghiệp phải đối mặt trong bối cảnh toàn cầu hóa. Cải thiện trực giác kinh tế liên quan đến những vấn đề và giải pháp này.
 • Sử dụng sáng tạo các công cụ phân tích kinh tế để xác định các quyết định mang lại lợi ích. Tìm cách phù hợp để thực hiện các mục tiêu của công ty để giải quyết các vấn đề phát sinh.
 • Phát triển một loạt các kỹ năng hiệu quả tại nơi làm việc bao gồm giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, thuyết trình và tự học

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Giới thiệu
 • Phân tích nhu cầu và ước tính hàm cầu
 • Kinh tế sản xuất
 • Phân tích chi phí
 • Lý thuyết chi phí ứng dụng
 • Cạnh tranh độc quyền
 • Sự độc quyền
 • Độc quyền
 • Chiến lược thực hành tốt nhất: Lý thuyết trò chơi
 • Kỹ thuật định giá và phân tích
 • Đánh giá, Câu hỏi & Trả lời (Q&A)

 

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

 • Michael R. Baye, Managerial  Economics and Business Strategy, Mc Graw-Hill, 2014.

4.2. Tài liệu tham khảo

 • Worthington, Britton, Rees, Economics for Business: Blending Theory and Practice, Frentice Hall, Pearson Education, 2005.
 • McGuigan, J., Moyer, C., and Harris, F. (2011), Managerial Economics: Application, Strategy, and Tactics, 12th edition. Thomson South-Western.
 • Graham, R. (2013), Managerial Economics for Dummies. John Wiley & Sons
 • Inc. Evans, A. (2014), Markets for Managers: A Managerial Economics Primer. John Wiley & Sons, 

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (50%)

 • Điểm danh (10%)
 • Bài thuyết trình’ học nhóm, phân tích case study (20%)
 • Kiểm tra giữa kỳ (20%)

5.2     Cuối kỳ (50%)

 • Kiểm tra cuối kỳ (50%)

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp  : 45 tiết 
 • Số giờ tự học        : 135 tiết

 

 

 

Top