Course outline_BUS641_Quản trị chiến lược toàn cầu

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Quản trị chiến lược toàn cầu

Mã môn học         : BUS641

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết mà một nhà lãnh đạo chiến lược trong các tổ chức cần phải có, nhằm giúp họ biết cách quản trị chiến lược phát triển doanh nghiệp theo hướng phát triển bền vững.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Hệ thống hoá các kiến thức về chiến lược và quản trị chiến lược
 • Vận dụng được kiến thức để triển khai điều hành chiến lược tại các doanh nghiệp 
 • Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của chiến lược, tư duy chiến lược và vấn đề phát triển bền vững doanh nghiệp

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Quản trị chiến lược trong bối cảnh toàn cầu hóa
 • Chiến lược kinh doanh trong môi trường toàn cầu
 • Phân tích môi trường kinh doanh toàn cầu
 • Phân tích nguồn lực của doanh nghiệp kinh doanh toàn cầu
 • Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh toàn cầu
 • Chiến lược cạnh tranh trong môi trường kinh doanh toàn cầu
 • Công tác quản trị chiến lược kinh doanh toàn cầu
 • Tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh toàn cầu
 • Kiểm soát chiến lược kinh doanh toàn cầu
 • Vấn đề phát triển bền vững trong chiến lược kinh doanh toàn cầu

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

 • Richard Lynch (2015). Strategic management, Harlow, England : Person Education.
 • Shand Stringham (2015). Lãnh đạo chiến lược và quản trị chiến lược : Lãnh đạo và quản trị linh hoạt trước tình trạng hỗn loạn (Strategic leadership and strategic management : Leading and managing change on the edge of chaos) Thế Anh [Dịch]. - Lần thứ 1. - Hà Nội : Hồng Đức.
 • Mike Peng (2013). Global strategic management. Southern Western Cengage Learning.

4.2. Tài liệu tham khảo

 • Fred R.David – Strategic Management: Concepts and Cases, 14th Edition, Pearson 2014, Quản trị Chiến lược: Khái luận và các Tình huống (Bản dịch của Trường Đại học Kinh tế TP. HCM). NXB Kinh tế Tp.HCM, 2015.
 • George Stonehouse, David Campbell, Jim Hamill, Tony Purdie – 2004 - Global and Transnational Business: Strategy and Management. John Wiley & Sons, Ltd.
 • Arthur A. Thomson, Margaret A. Peteraf, John E. Gamble, A.J. Strickland III – Crafting and Executing Strategy: The Quest for Competitive Advantage, Concepts and Cases, 9th Edition. McGraw-Hill Education, 2014.
 • David Ahlstrom, Garry D. Bruton – International Management: Strategy and Culture in the Emerging World. South-Western Cengage Learning, 2010.

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (50%)

 • Quá trình (50%)

5.2     Cuối kỳ (50%)

 • Bài tập lớn môn học (50%)

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp    : 45 tiết 
 • Số giờ tự học          : 135 tiết

 

 

 

 

Top