Quy định

 

- Quyết định số 2281/QĐ-ĐHM về việc ban hành quy định miễn giảm môn học và học phí đối với học viên sau đại học trong nước

(Quyết định số 2281/QĐ-ĐHM, ngày 10/08/2023)

- Quyết định về việc ban hành các Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ 2022

(Quyết định số 2865/QĐ-ĐHM, ngày 27/10/2022)

- Quyết định về việc ban hành các Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ 2022

(Quyết định số 1543/QĐ-ĐHM, ngày 14/6/2022)

- Quyết định về việc ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ 2021

(Quyết định số 2755/QĐ-ĐHM, ngày 31/12/2021)

- Quyết định về việc ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ 2021

(Quyết định số 2776/QĐ-ĐHM, ngày 31/12/2021)

- Quyết định ban hành Quy định tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ đối với người nước ngoài

           (Quyết định số 899/QĐ-ĐHM, ngày 02/05/2019)

- Quy định xây dựng, rà soát chương trình đào tạo trình độ sau đại học tương thích với Khung trình độ quốc gia Việt Nam

           (Số 1542/ĐHM, ngày 29/12/2017)

- Quy định xét, cấp học bổng Tuyển sinh đối với cựu sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trúng tuyển Chương trình Cao học trong nước (Quyết định số 2327/QĐ-ĐHM, ngày 29/12/2017)

Quy định xét, cấp học bổng Tuyển sinh đối với chương trình Cao học trong nước (mới)

(Quyết định số 2138/QĐ-ĐHM, ngày 13/12/2017 thay cho QĐ số 1478/QĐ-ĐHM, ngày 15/9/2017)

- Quy định xét, cấp học bổng Tuyển sinh đối với chương trình nghiên cứu sinh

(Quyết định số 1477/QĐ-ĐHM, ngày 15/09/2017)

Quyết định Mức hỗ trợ đăng bài báo khoa học của Trường ĐH Mở TP.HCM (mới)

         (Quyết định số 2183/QĐ-ĐHM, ngày 20/12/2017, thay cho QĐ 1396/QĐ-ĐHM, ngày 5/9/2017)

- Quyết định Mức chi khen thưởng bài báo khoa học của Trường Đại học Mở TP.HCM

         (Quyết định số 1396/QĐ-ĐHM, ngày 05/09/2017)

- Quyết định ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành và ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

(Quyết định số 1395/QĐ-ĐHM, ngày 05/09/2017)

Quyết định về việc ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ 

(Quyết định số 830/QĐ-ĐHM, ngày 09/06/2017)

- Quyết định về việc điều chỉnh Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016

(Quyết định số 930/QĐ-ĐHM, ngày 26/06/2017)

- Quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động hội đồng chuyên môn khoa SĐH

(Quyết định số 215/QĐ-ĐHM, ngày 14/02/2017)

Quyết định về việc điều chỉnh quy định đào tạo trình độ thạc sĩ 

(Quyết định số 836/QĐ-ĐHM, ngày 27/06/2016)

Quy định tổ chức thi và coi thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ

(Quyết định số 1240/QĐ-ĐHM, ngày 24/8/2016)

- Thông báo hướng dẫn đóng học phí

- Hướng dẫn Thủ tục xin nghỉ học tạm thời

- Hướng dẫn Thủ tục xin học lại

- Quy định về việc đào tạo trình độ thạc sĩ của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1170/QĐ-ĐHM, ngày 21/09/2015 của trường Đại học Mở TP.HCM)

- Quy định về việc đào tạo trình độ thạc sĩ của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 386/QĐ-ĐHM, ngày 15/08/2014 của trường Đại học Mở TP.HCM)

- Quy định về việc đào tạo trình độ tiến sĩ của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 835/QĐ-ĐHM, ngày 27/6/2016 của trường Đại học Mở TP.HCM)

- Quy định về việc đào tạo trình độ tiến sĩ của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1316/QĐ-ĐHM, ngày 08/10/2015 của trường Đại học Mở TP.HCM)

- Quy định về việc đào tạo trình độ tiến sĩ của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-ĐHM, ngày 28/12/2012 của trường Đại học Mở TP.HCM)

- Quy định thực hiện luận văn thạc sĩ

(Số 861/ĐHM, ngày 16/07/2015, Căn cứ theo Quyết định về quy định đào tạo trình độ thạc sĩ, số 836/QĐ-ĐHM, ngày 15/08/2014)

- Quyết định ban hành "Quy định xây dựng, thẩm định, mở ngành đào tạo và ban hành chương trình đào tạo trình độ sau đại học"

          (Quyết định Số 1332/QĐ-ĐHM, ngày 09/10/2015)

- Quyết định về việc ban hành "Quy định về hoạt động giảng dạy của giảng viên giảng dạy hệ chính quy"

(Số 1293/ĐHM, ngày 05/10/2015)

- Quyết định ban hành quy định về Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

(Quyết định số 1043/QĐ-ĐHM, ngày 28/07/2016)

Hướng dẫn tổ chức thực hiện chuyên đề, tiểu luận tổng quan và luận án tiến sỹ 

- Quyết định về việc ban hành quy định miễn giảm môn học và học phí đối với học viên sau đại học trình độ thạc sĩ trong nước

(Quyết định số 338/QĐ-ĐHM, ngày 22/03/2016)

- Quy định trích dẫn tài liệu

 

Top