Course outline_BUS603_Quản trị Marketing chiến lược

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Quản trị Marketing chiến lược

Mã môn học         : BUS603

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học được thiết kế để cung cấp cho học viên một số lý thuyết và khái niệm về quản trị marketing, từ đó có thể vận dụng vào công tác quản trị marketing của tổ chức/doanh nghiệp. Môn học này tập trung trình bày các nội dung liên quan đến xây dựng kế hoạch và chiến lược marketing bao gồm việc đánh giá nhu cầu khách hàng, phân tích môi trường, chọn lựa khách hàng mục tiêu, định vị sản phẩm/thương hiệu, phát triển chiến lược cao cấp, xây dựng chiến lược marketing và triển khai kế hoạch marketing.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Hệ thống hoá các kiến thức và phương pháp phân tích thị trường bao gồm các yếu tố bên ngoài (cơ hội, thách thức) và bên trong (thế mạnh, điểm yếu) của tổ chức/doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh biến động.
 • Xây dựng chiến lược marketing nhằm đạt được mục đích của tổ chức/doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập toàn cầu.
 • Kỹ năng nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động marketing cấp chiến lược của tổ chức/doanh nghiệp.
 • Kỹ năng quan trọng như: lập kế hoạch, làm việc nhóm, phân tích tình huống, xử lý số liệu, viết báo cáo và trình bày báo cáo.
 • Trình bày và bảo vệ quan điểm đề xuất của cá nhân có tham khảo đến quan điểm của các học viên khác.

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Quản trị marketing chiến lược
 • Phân tích chiến lược
 • Phát triển chiến lược: Các quyết định
 • Phát triển chiến lược: Phân khúc, chọn thị trường và định vị
 • Các chiến lược marketing: Phối thức giá trị khách hàng
 • Các chiến lược sản phẩm-thị trường: Thâm nhập thị trường
 • Các chiến lược sản phẩm-thị trường: Phát triển thị trường
 • Các chiến lược sản phẩm-thị trường: Đổi mới một phần
 • Các chiến lược sản phẩm-thị trường: Đổi mới toàn bộ
 • Thực thi chiến lược
 • Ôn tập
 • Seminar môn học

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

 • Reed, P. (2015). Strategic Marketing: Decision-making and Planning, 4th edition. Cengage Learning.
 • Philip Kotler & Kevin Keller (2015). Quản trị Marketing. Nhà Xuất Bản Lao động Xã hội.

4.2. Tài liệu tham khảo

 • Chernev, A. & Kotler P. (2018). Strategic Marketing Management. Cerebellum Press.
 • Subhash, C.J. et al. (2012). Marketing Planning and Strategy, Asia-Pacific edition. Cengage Learning.
 • PGS.TS. Nguyễn Minh Hà (2014), “Nghiên cứu quyết định mua và sự lựa chọn của khách hàng”, NXB Kinh tế TP.HCM.

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

 1. Quá trình/Giữa kỳ (50%)
 • Nhóm: Phân tích tình huống (20%)
 • Nhóm: Thuyết trình, Kế hoạch marketing (30%)

5.2     Cuối kỳ (50%)

 • Cá nhân: Thi cuối kỳ (50%)

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp    : 45 tiết 
 • Số giờ tự học          : 135 tiết

 

 

 

 

Top