Course outline_BUS703_Lãnh đạo

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Lãnh đạo

Mã môn học         : BUS703

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết mà một người  lãnh đạo trong các tổ chức cần phải có, nhằm giúp họ biết cách lãnh đạo bản thân, lãnh đạo đội nhóm và lãnh đạo tổ chức một cách hiệu quả nhất.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Hệ thống hoá các kiến thức về lãnh đạo trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập toàn cầu hiện nay, đặt nền tảng chú trọng lãnh đạo bản thân, từ đó phát triển lãnh đạo nhóm và tổ chức 
 • Ứng dụng được các kỹ năng để giải quyết mối quan hệ với con người, đưa ra các quyết định, vận hành nhóm và tổ chức hoạt động hiệu quả trong môi trường kinh doanh biến động
 • Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của nhà lãnh đạo trong tổ chức. Yêu thích làm việc với con người, động viên, định hướng nhân viên. Tham gia tích cực và ủng hộ việc phát triển năng lực lãnh đạo trong tổ chức.

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Tổng quan về lãnh đạo
 • Tính cách và đạo đức nhà lãnh đạo
 • Hành vi và năng lực nhà lãnh đạo
 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Lãnh đạo nhóm
 • Mô hình lãnh đạo
 • Lãnh đạo theo tình huống
 • Lãnh đạo chuyển đổi
 • Lãnh đạo đích thực
 • Lãnh đạo tổ chức

 

 

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

 • Christopher F. Achua, ‎Robert N. Lussier  (2012), Effective Leadership, Cengage South-Western.
 • Linda A. Hill (2018). Becoming a Manager. Harvard Business Review Press. Bản dịch: Cẩm nang quản lý và CEO.
 • Bill George & Peter Sims (2015). True north. Bản dịch: Chính bắc: kim chỉ nam của nhà lãnh đạo. NXB Trẻ Tp HCM, 2015.

4.2. Tài liệu tham khảo

 • Bill George. Authentic Leadership: Rediscovering the Secrets to Creating Lasting Value, (2003). Bản dịch: Lãnh đạo đích thực. NXB Thời đại, 2013
 • Andrew J. DuBrin. Leadership: research findings, practice, and skills, (2019), Lần thứ 9, Boston, Massachusetts : Cengage learning.
 • Edgar H. Schein, Peter Schein. Organizational culture and leadership (2017) - Lần thứ 5. - Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2017. - xxiv, 384 tr : Ảnh minh họa ; 24 cm
 • Karen Moustafa Leonard, Fatma Pakdil. Performance leadership /(2016). Lần thứ 1. - New York, NY: Business Expert Press.
 • W. Chan Kim, Renee Mauborgne. Blue Ocean Leadership (2017) Boston, Massachusetts : Harvard Business Review.
 • Daniel Goleman. Leadership that Gets Results (2017). Boston, Massachusetts: Harvard Business Review.
 • Dave Ulrich (2010), Leadership in Asia, Mac Graw Hill
 • Michael G. Rumsey (2012), The Oxford Handbook of Leadership

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

 1. Quá trình/Giữa kỳ (50%)
 • Chọn 1 hoặc 1 số các hình thức sau: Chia sẻ cá nhân giữa các học viên; thảo luận nhóm và thuyết trình trên lớp; bài mô phỏng đóng kịch giải quyết tình huống trên lớp; bài tập tổng hợp các lý thuyết và mô hình nghiên cứu (25%)
 • Chọn 1 hoặc 1 số các hình thức sau: Chia sẻ cá nhân giữa các học viên; thảo luận nhóm và thuyết trình trên lớp; thuyết trình về hướng nghiên cứu về lãnh đạo (25%)

5.2     Cuối kỳ (50%)

 • Bài luận cuối kỳ (50%)

 

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp    : 60 tiết 
 • Số giờ tự học          : 120 tiết

 

 

 

 

Top