Course outline_BUS646_Quản trị hệ thống thông tin

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Quản trị hệ thống thông tin

Mã môn học         : BUS646

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết về các tài nguyên công nghệ thông tin (CNTT) mà một nhà lãnh đạo trong các tổ chức cần phải có. Qua đó giúp họ biết cách quản trị  phát triển hệ thống thông tin doanh nghiệp để đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Trình bày các khái niệm liên quan đến quản lý chiến lược và sử dụng tài nguyên CNTT trong doanh nghiệp, quản trị CNTT, vai trò của các nhà quản lý IS doanh nghiệp trong doanh nghiệp. Trình bày quy trình lập kế hoạch hệ thống thông tin trong doanh nghiệp. Kiến thức tổng quan về quản lý dự án CNTT trong doanh nghiệp.
 • Phân tích tài nguyên CNTT của doanh nghiệp và kiến trúc của hệ thống thông tin kinh doanh. Đề xuất giải pháp thay thế và chi phí phát triển các ứng dụng CNTT để đạt được các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.
 • Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của hệ thống thông tin trong doanh nghiệp. Quan hệ hợp tác, hỗ trợ với bộ phận CNTT trong doanh nghiệp.

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Các thành phần trong chiến lược hệ thống thông tin (HTTT) của doanh nghiệp.
 • Chiến lược sử dụng tài nguyên thông tin
 • Tác động của HTTT đến việc tổ chức doanh nghiệp
 • Tác động của HTTT đến tư duy và phong cách làm việc các cá nhân.
 • Công nghệ thông tin với sự thay đổi quy trình kinh doanh
 • Kiến trúc và cơ sở hạ tầng CNTT
 • Các phương án xây dựng HTTT
 • Kiểm tra 1. Lập kế hoạch chiến lược cho HTTT
 • Quy trình lập kế hoạch cho HTTT
 • Các doanh nghiệp cung cấp giải pháp CNTT.
 • Chi phí xây dựng hệ thống CNTT
 • Quản lý dự án CNTT
 • Kiểm tra 2. Quản trị tri thức kinh doanh
 • Các vấn đề liên quan đạo đức, pháp lý
 • Nộp bài tập lớn. Báo cáo.

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

 • Keri E. Pearson, Carol S. Saunders (2010), Managing and Using Information Systems: A Strategic Approach, 4th edition, John Wiley & Sons Inc., (ISBN- 978-0-470-34381-4).
 • Kenneth Laudon, Jane Laudon (2012), Management Information Systems 12th edition, Prentice Hall, (ISBN-10: 0-13-214285-6) – Chapters 1,2,3,13,14,15.

4.2. Tài liệu tham khảo

 • Anita Cassidy (2006), A practical guide to Information Systems strategic planning, 2nd edition, Auerbach Publications, (ISBN-10: 0-8493-5073-5).
 • Karl D. Schubert (2004), CIO Survival Guide: The Roles and Responsibilities of the Chief Information Officer.  John Wiley & Sons Inc., (ISBN: 0-4714-5793-0).
 • John Ward, Joe Peppard (2002), Strategic Planning for Information Systems, 3rd edition, John Wiley & Sons Inc., (ISBN 0-470-84147-8).

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

 1. Quá trình/Giữa kỳ (50%)
 • Quá trình (50%)

5.2     Cuối kỳ (50%)

 •  Bài tập lớn môn học (50%)

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp    : 45 tiết 
 • Số giờ tự học          : 135 tiết

 

 

 

 

Top