Course outline_BUS610_Quản trị dự án

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Quản trị dự án

Mã môn học         : BUS610

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Ngày nay, sự phát triển của các chuỗi cung ứng dẫn đến hoạt động liên kết hợp tác giữa hai hoặc nhiều doanh nghiệp diễn ra thường xuyên hơn với mất độ ngày càng nhiều hơn. Sự hợp tác liên doanh nghiệp này thường được thực hiện thông qua các dự án với sự tham gia của các thành viên có liên quan. Chính vì vậy, công tác quản trị dự án trở nên ngày càng quan trọng đối với các doanh nghiệp ngày nay. Môn học Quản trị dự án được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức cần thiết để có thể hiểu rõ hơn về công tác quản lý một dự án. Ngoài ra, đối với bậc cao học, các kỹ năng nâng cao như quản trị thời gian, quản trị nhân sự, quản trị rủi ro, ... trong một dự án được trang bị nhằm  giúp người học có thể vận dụng vào công tác quản lý các dự án trong tương lai. Môn học này góp phần trang bị các kiến thức nền tảng cho một trong các lĩnh vực quản lý quan trọng của chương trình đào tạo.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Thực hiện được các hoạt động quản trị dự án: đảm bảo nguồn nhân lực, tài chính, thông tin liên lạc, quản lý thời gian và các bên liên quan của dự án ổn định và phát triển  
 • Vận dụng phương pháp quản lý khoa học phù hợp để có thể phát triển doanh nghiệp theo các mô hình khác nhau
 • Vận dụng các kiến thức về lý thuyết quản trị dự án vào trong thực tế công việc và cuộc sống để thực hành các kỹ năng quản trị
 • Phát triển các kỹ năng như: thương lượng, giao tiếp, phản biện, hợp tác, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, viết báo cáo và trình bày báo cáo
 • Có khả năng tự học hỏi, tự đổi mới, thích nghi với sự thay đổi, tự chủ và chịu trách nhiệm đối với các hoạt động quản trị

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Tổng quan về Quản trị dự án
 • Quy trình quản lý dự án
 • Quản lý dự án theo hướng tích hợp
 • Quản lý chi phí của dự án
 • Quản lý nguồn nhân lực dự án
 • Quản lý liên lạc trong dự án
 • Quản lý rủi ro trong dự án
 • Quản lý các bên liên quan
 • Ôn tập

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

 • Project Management Institute (2017). A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Newtown Square Pennsylvania USA.
 • Trịnh Thùy Anh, (2018). Quản trị dự án. Đại học Quốc gia, TP. HCM.

4.2. Tài liệu tham khảo

 • Kerzner, H (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, John Wiley $ Sons, Canada.
 • Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel, Jr. (2012). Project Management: A Managerial Approach, 5th edition, John Wiley & Sons, Inc.

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

 1. Quá trình/Giữa kỳ (50%)
 • Nhóm: Phân tích tình huống (20%)
 • Nhóm: Lập và phân tích dự án (30%)

5.2     Cuối kỳ (50%)

 •  Cá nhân: Tiểu luận  (50%)

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp    : 60 tiết 
 • Số giờ tự học          : 120 tiết

 

 

 

 

Top