Course outline_ECO602_Kinh tế vĩ mô nâng cao

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Kinh Tế Vĩ Mô Nâng Cao

Mã môn học         : ECO602

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học này sẽ đi vào một số nội dung nâng cao và ứng dụng vào phân tích trên cơ sở học viên đã học và nắm được các kiến thức của Kinh tế học căn bản (bao gồm kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô). Các nội dung chính bao gồm

 • Trang bị cho sinh viên các nguyên lý vận hành của nền kinh tế ở mức độ vĩ mô thông qua phân tích một số mô hình kinh tế vĩ mô cơ bản
 • Trang bị cho sinh viên những công cụ và hiểu biết căn bản về phân tích chính sách kinh tế vĩ mô trong dài hạn.
 • Hướng dẫn học viên thực hành phân tích các tình huống thực tế thông qua đó biết cách áp dụng các công cụ phân tích kinh tế.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Vận dụng được các khái niệm, các lý thuyết kinh tế vĩ mô; Nhận dạng được các mục tiêu cần phân tích khi gặp vấn đề thực tế, lựa chọn được mô hình, công cụ phù hợp.
 • Sử dụng được các lý thuyết kinh tế học vĩ mô trong phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề đặt ra đối với các vấn đề kinh tế vĩ mô, chính sách kinh tế; phân tích, tổng hợp những kinh nghiệm liên quan đến việc giải quyết các vấn đề đặt ra và việc vận dụng các kinh nghiệm này vào thực tiễn; Đánh giá được những ưu điểm và hạn chế của các chính sách liên quan.
 • Có năng lực tự học hỏi, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về các quan điểm đa chiều của quá trình phát triển và mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa các chủ thể trong quá trình phát triển.

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Đo lường kinh tế vĩ mô
 • Mô hình Số nhân và chính sách tài khóa
 • Ngân hàng và tiền tệ
 • Mô hình IS-LM
 • Tổng cung trong ngắn hạn, đường Phillips
 • Nền kinh tế mở
 • Phân tích mô hình IS-LM-PB-Trường hợp tỉ giá hối đoái cố định
 • Phân tích mô hình IS-LM-PB-Trường hợp tỉ giá hối đoái thả nổi
 • Tăng trưởng kinh tế
 • Các vấn đề mở rộng của kinh tế vĩ mô
 • Mô hình kinh tế, tổng kết và hệ thống

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

 • Mankiw, N.G (2016). Macroeconomics (9th edition), Worth Publisher.

4.2. Tài liệu tham khảo

 • Blanchard, O (2017), Macroeconomics. Pearson
 • Moss, D.A (2014), A Concise Guide to Macroeconomics. Havard Business Press.
 • Kennedy, P.E (2010), Macroeconomics Essentials. The MIT Press
 • PGS.TS. Nguyễn Minh Hà, Từ khủng hoảng đến tái cấu trúc
 • PGS.TS. Nguyễn Minh Hà và ThS. Quan Minh Quốc Bình (2019), “ Nghiên cứu đầu tư trực tiếp nước ngoài: từ lý thuyết đến thực tiễn tại Việt Nam”, NXB Kinh tế TP.HCM.
 • PGS.TS. Nguyễn Minh Hà và ThS. Võ Thị Trung Trinh (2016),  “Phân tích môi trường đầu tư: Trường hợp tại TP.HCM”, NXB Kinh tế TP.HCM.
 • PGS.TS. Nguyễn Minh Hà (2013), “Phá sản và sống sót của doanh nghiệp”, NXB Thanh niên.
 • PGS.TS. Nguyễn Minh Hà và ThS. Ngô Thành Trung (2016), “Nghiên cứu quyết định đầu tư và Quy mô đầu tư ban đầu của doanh nghiệp: Trường hợp tại tỉnh Gia Lai”, NXB Kinh tế TP.HCM.

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (40%)

 • Bài tập cá nhân (20%)
 • Bài tập/Hoạt động  nhóm (20%)
  1. Cuối kỳ (60%)
 • Thi cuối kỳ (60%)

 

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp  : 45 tiết 
 • Số giờ tự học        : 135 tiết

 

 

 

Top