Course outline_FIN602_Tiền tệ - Ngân hàng và các thị trường tài chính

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Tiền tệ - Ngân hàng và các thị trường tài chính

Mã môn học         : FIN602

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học này nhằm cung cấp kiến thức cho sinh viên về tiền tệ, ngân hàng, tín dụng và các thị trường tài chính. Môn học này được thiết kế như là môn học cơ sở cung cấp kiến thức nền cho sinh viên có thể học tập các môn học chuyên sâu sau này của Chương trình đào tạo Cao học kinh tế thuộc Đại học Mở TP.HCM.

Môn học này trước tiên trình bày những vấn đề căn bản về tiền tệ, ngân hàng, tín dụng và lãi suất. Kế đến, môn học sẽ giới thiệu tổng quan về hệ thống tài chính cũng như các loại thị trường tài chính bao gồm thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường ngoại hối và thị trường tài chính phái sinh.

Môn học này một mặt trung thành với các khái niệm và lý thuyết được sử dụng ở các nến kinh tế phát triển nhưng mặt khác vẫn chú trọng và nhấn mạnh đến thực tiễn và khả năng vận dụng các lý thuyết này vào điều kiện của Việt Nam.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Tổng hợp được các kiến thức chuyên sâu về thị trường tài chính, hệ thống ngân hàng và các chính sách tiền tệ trong nền kinh tế.
 • Tổng hợp các kiến thức đã học để phân tích một số hiện tượng thực tế liên quan tới thị trường tài chính, hệ thống ngân hàng của các quốc gia.
 • Đánh giá được các nghiên cứu học thuật trong lĩnh vực có liên quan.
 • Khả năng tự học và nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng.
 • Xây dựng được chuẩn mực nghề nghiệp và trách nhiệm.

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Tiền tệ và các chế độ tiền tệ
 • Hệ thống ngân hàng. Chức năng và hoạt động của Ngân hàng thương mại
 • Tín dụng. Lãi suất và thời giá tiền tệ
 • Các học thuyết tiền tệ
 • Phát hành tiền và lạm phát
 • Chính sách tiền tệ quốc gia
 • Tổng quan về thị trường tài chính
 • Thị trường cổ phiếu
 • Thị trường tiền tệ
 • Thị trường ngoại hối
 • Thị trường tài chính phái sinh
 • Bài ôn

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

 • Mishkin, Frederic S, (2016). The economics of money, banking and financial markets. 11th global version. Pearson Education. Boston, Massachusetts
 • Saundeur, A. and Cornett, Marcia M.(2015) Financial markets and Institutions. 6th version, McGraw Hill Education. NewYork.

4.2. Tài liệu tham khảo

 • Nguyễn Minh Kiều và Bùi Kim Yến, (2009), Thị trường Tài chính NXB Thống Kê

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (40%)

 • Hoạt động cá nhân (10%)
 • Bài tập nhóm (30%)
  1. Cuối kỳ (60%)
 •  Thi (60%)

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp  : 45 tiết 
 • Số giờ tự học        : 135 tiết

 

 

 

Top