Course outline_ECO610_Kinh tế nông nghiệp

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Kinh tế nông nghiệp (Chính sách nông nghiệp và phát   triển nông thôn)

Mã môn học         : ECO610

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Chủ đề chính của môn học là các kiến thức và chính sách áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trong vòng 5 thập kỷ vừa qua, với những thành công, thất bại và những thách thức trong lĩnh vực phát triển nông thôn mà các quốc gia đã trải qua, và cách thức xây dựng các chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn  ở các nền kinh tế chuyển đổi.

Môn học được thiết kế theo chủ đề. Các chủ đề nầy có tính độc lập tương đối, nhưng khi liên kết với nhau sẽ cung cấp cách nhìn tổng thể về các vấn đề quan trọng của hệ thống Chính sách nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Có 09 chủ đề được trình bày theo trình tự như sau:

Các chủ đề bao gồm: 1) Vai trò của nông nghiệp đối với nền kinh tế; 2) Vai trò của Nhà nước với phát triển nông thôn; 3) Toàn cầu hóa, thương mại nông nghiệp và phát triển nông thôn; 4) Chính sách đất đai; 5) Tín dụng nông thôn; 6) Đa dạng hóa sinh kế và kinh tế phi nông nghiệp ở nông thôn; 7) Chuỗi giá trị và Liên kết; 8) Tái cơ cấu kinh tế và phát triển nông nghiệp nông thôn; 9) Phát triển nông thôn và chính sách xây dựng Nông thôn mới ở Việt Nam.

Các bài giảng chính thức, bài tập cá nhân, thảo luận mở, và các nghiên cứu tình huống được phối hợp sử dụng trong môn học này. Các vấn đề chính sách và thể chế phát triển nông thôn sẽ được trình bày ở cả hai khía cạnh lý thuyết và thực tiễn.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Hiểu được các lý thuyết và khái niệm căn bản trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp & phát triển nông thôn và vai trò của phát triển nông thôn đối với tăng trưởng kinh tế, phát triển, giảm nghèo và bền vững môi trường trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu.
 • Áp dụng được các lý thuyết và các khái niệm cơ bản của kinh tế học, kinh tế phát triển và phát triển nông thôn để phân tích quá trình chuyển đổi nông thôn ở các quốc gia đang phát triển và khám phá các tranh luận lý thuyết và chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam
 • Hiểu được và có thể phân tích được các chính sách quan trọng liên quan đến kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam như phát triển nông nghiệp, tăng trưởng kinh tế nông thôn, công bằng, xóa đói giảm nghèo ở nông thôn
 • Soạn thảo được các ý kiến phân tích, bình luận chính sách trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Trình bày và diễn giải được một cách thuyết phục những luận cứ khoa học cho xây dựng hoặc đánh giá một chính sách cụ thể trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Hợp tác với các cá nhân khác để cùng soạn thảo ý tưởng, viết, phân tích, bình luận, đánh giá một chính sách cụ thể trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Có nhận thức về tầm quan trọng của nông nghiệp và phát triển nông thôn ở đối với nền kinh tế địa phương
 • Đóng góp vào phát triển địa phương thông qua đóng góp ý kiến xây dựng chính sách và thực thi chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Vai trò của nông nghiệp đối với nền kinh tế
 • Vai trò của Nhà nước với phát triển nông thôn
 • Toàn cầu hóa, thương mại nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Chính sách đất đai
 • Tín dụng nông thôn
 • Đa dạng hóa sinh kế và kinh tế phi nông nghiệp ở nông thôn
 • Chuỗi giá trị và Liên kết
 • Tái cơ cấu kinh tế và phát triển nông nghiệp nông thôn
 • Phát triển nông thôn và chính sách xây dựng Nông thôn mới ở Việt Nam
 • Hướng dẫn các chủ đề tiểu luận cá nhân
 • Thuyết trình nhóm các bài tiểu luận nhóm

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

 • Tập tài liệu giảng do giảng viên soạn thảo
 • Trần Tiến Khai. 2015. Phát triển nông thôn bền vững cho Việt Nam: nhìn từ lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế. Nhà Xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. ISBN: 978-604-922-161-3.

4.2. Tài liệu tham khảo

 • Ellis Frank and Stephen Biggs. 2001. “Evolving Themes in Rural Development 1950s – 2000s.” Development Policy Review, 19 (4): 437-448.
 • 5.2.2.  Timmer, Peter C., 1991. “The Role of the State in Agricultural Development.” In C. Peter Timmer (ed.), Agriculture and State. Ithaca, NY: Cornell University Press.

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (40%)

 • Bài kiểm tra giữa kỳ (cá nhân) hoặc bài tiểu luận nhóm có thuyết trình (40%)
  1. Cuối kỳ (60%)
 •  Bài tiểu luận cá nhân (60%)

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp  : 45 tiết 
 • Số giờ tự học        : 135 tiết

 

 

 

Top