Nhân sự khoa

 

1. Bộ phận văn phòng

 

GS. TS. Nguyễn Minh Hà

Trưởng Khoa 

Email: ha.nm@ou.edu.vn

 

TS. Nguyễn Thị Xuân Lan

Phó Trưởng Khoa

Email: lan.ntx@ou.edu.vn

 

ThS. Lý Duy Trung

Phó Trưởng Khoa

Email: trung.ld@ou.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Đăng Hiễn

Chuyên viên

Quản lý chung các lớp cao học Kế toán, Kinh tế học, Tài chính - Ngân hàng.

Email: hien.nd@ou.edu.vn

 

Nguyễn Thị Thuý Loan

Chuyên viên

Quản trị phần mềm Edunet, Eduweb, LMS của khoa. 

Tổ chức tuyển sinh Cao học.

Email: loan.nt@ou.edu.vn

 

ThS. Phạm Thị Hồng Anh

Chuyên viên

Quản lý các lớp cao học ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh và Chương trình M.Ed TESOL liên kết ĐH Edith Cowan, Úc.

Tổ chức và quản lý lớp Chứng chỉ Anh văn thiếu nhi.

Email: anh.pth@ou.edu.vn

 

Lê Minh Quang

Chuyên viên

Quản lý chương trình Việt - Bỉ.

Quản lý chung các lớp Nghiên cứu sinh.

Email: quang.lm@ou.edu.vn

 

ThS. Trần Văn Tuấn

Chuyên viên

Quản lý chung lớp cao học Quản lý xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Khoa học máy tính.

Tổ chức và quản lý lớp Bổ Túc Kiến Thức Cao học.

Email: tuan.tv@ou.edu.vn

 

Phùng Thị Huệ Phương

Chuyên viên

Quản lý chung lớp cao học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Chương trình MBA liên kết.

Email: phuong.pth@ou.edu.vn

 

ThS. Phù1Quốc1Quy

Chuyên viên

Quản lý lớp cao học ngành Quản Tri Kinh Doanh.

Tổ chức và quản lý lớp Ôn Thi Cao học.

Email: quy1.pq1@ou.edu.vn

 

Phan Thị Thanh Thủy

Cộng tác viên

Quản lý chung lớp cao học Luật kinh tế, Xã hội học,            Công nghệ sinh học.

Email: thuy.ptth@ou.edu.vn

 

ThS. Trần Thị Thảo

Chuyên viên

Phụ trách công tác Marketing.

Tổ chức và quản lý các lớp ngắn hạn.

Email: thao.tt@ou.edu.vn

 

Lê Minh Quang

Cộng tác viên

Hỗ trợ tuyển sinh

 

2. Bộ phận giảng viên (tổ chuyên môn):

TS. Phạm Hà

Hội Đồng Chuyên Môn

Chuyên ngành Tài chính – Ngân Hàng

TS. Nguyễn Thế Khải

Hội Đồng Chuyên Môn

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

TS. Lê Kiên

Hội Đồng Chuyên Môn

Chuyên ngành Kinh tế học

TS. GVC. Vũ Quốc Thông

Hội Đồng Chuyên Môn

Chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán

 

TS. Vũ Ngọc Hồi

Hội Đồng Chuyên Môn

Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

TS. Trần Thanh Danh

Hội Đồng Chuyên Môn

Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng

TS. Lâm Tố Trang

Hội Đồng Chuyên Môn

Chuyên ngành Luật Kinh tế

TS. Trương Hoàng Vinh

Hội Đồng Chuyên Môn

Chuyên ngành Khoa học máy tính

TS. Trần Tử Vân Anh

Hội Đồng Chuyên Môn

Chuyên ngành Xã hội học

TS. Lao Đức Thuận

Hội Đồng Chuyên Môn

Chuyên ngành Công nghệ sinh học

TS. La Thị Thúy Hiền

Hội Đồng Chuyên Môn

Chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

TS. Nguyễn Thành Phong

Hội Đồng Chuyên Môn

Chuyên ngành Quản lý xây dựng

Top