Danh sách NCS 2019

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH

NGÀNH LÝ LUẬN & PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH - KHÓA 2019

(Quyết định số 3126/QĐ-ĐHM, ngày 31/12/2019)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Số QĐ

1

Bùi Nguyễn Nguyệt Minh

21/01/1980

Tp. Hồ Chí Minh

Quyết định số 3126/QĐ-ĐHM

2

Trần Thị Thảo

06/09/1991

Hà Nam

Quyết định số 3126/QĐ-ĐHM

Top