Danh sách NCS 2019

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH

NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÓA 2019

(Quyết định số 3126/QĐ-ĐHM, ngày 31/12/2019)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Số QĐ

1

Trần Hoàng Trúc Linh

02/11/1988

Tp.Hồ Chí Minh

Quyết định số 3126/QĐ-ĐHM

 

Top