Danh sách NCS 2020

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH

NGÀNH KINH TẾ HỌC - KHÓA 2020

(Quyết định số 3216/QĐ-ĐHM, ngày 25/12/2020)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Số QĐ

1

Nguyễn Huỳnh Mai Trâm

08/11/1998

TP.HCM

Quyết định số 3216/QĐ-ĐHM

Top