Danh sách NCS 2020

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG - KHÓA 2020

(Quyết định số 3216/QĐ-ĐHM, ngày 25/12/2020)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Số QĐ

1

Hướng Thành Khang

30/12/1985

TP.HCM

Quyết định số 3216/QĐ-ĐHM

Top