Danh sách NCS 2019

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG - KHÓA 2019

(Quyết định số 2228/QĐ-ĐHM, ngày 09/10/2019)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Số QĐ

1

Nguyễn Minh Tâm

18/10/1988

Tp. Hồ Chí Minh

Quyết định số 2228/QĐ-ĐHM

2

Hồ Hữu Trị

27/07/1977

Bến Tre

Quyết định số 2228/QĐ-ĐHM

Top