Luận án tiến sĩ

 

- Bảo vệ luận án cấp Trường Nghiên cứu sinh Huỳnh Hiền Hải khóa 2018 (DE), 27/12/2023

- Bảo vệ luận án cấp Trường Nghiên cứu sinh Lê Hà Tố Quyên khóa 2018 (DTESOL), 26/12/2023

- Bảo vệ luận án cấp Trường Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Diệu Linh khóa 2018 (DBA), 08/12/2023

- Bảo vệ luận án cấp Trường Nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Đan Thanh khóa 2016 (DBA), 13/10/2023

- Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Lê Trương Hiền Hòa khóa 2016 (DBA), 05/10/2023

- Bảo vệ luận án cấp Trường Nghiên cứu sinh Vũ Minh Tú khóa 2018 (DBA), 22/9/2023

- Bảo vệ luận án cấp Trường Nghiên cứu sinh Huỳnh Quốc Vũ khóa 2018 (DE), 19/9/2023

- Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Lê Hà Tố Quyên khóa 2018 (DTESOL), 14/9/2023

- Bảo vệ luận án cấp Trường Nghiên cứu sinh Huỳnh Lương Tâm khóa 2018 (DBA), 10/9/2023

- Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Huỳnh Hiền Hải khóa 3 năm 2018 (DE), 09/9/2023

- Bảo vệ luận án cấp Trường Nghiên cứu sinh Trần Diệu Hằng khóa 2016 (DBA), 07/9/2023

- Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Diệu Linh khóa 7 năm 201 

- Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Đan Thanh khóa 5 năm 2016 

- Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Huỳnh Quốc Vũ khóa 3 năm 2018 (KTH)

- Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Vũ Minh Tú khóa 7 năm 201

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Huỳnh Lương Tâm khóa 7 năm 2018

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Đặng Bắc Hải khóa 1 năm 2016 (KTH)

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Dỵ Anh khóa 6 năm 2017

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Phạm Anh Nguyên khóa 6 năm 2017

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Trần Phú Ngọc khóa 8 năm 2019

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Phạm Anh Nguyên khóa 6 năm 2017

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Bùi Ngọc Tuấn Anh khóa 5 năm 2016

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Phạm Tấn Hòa khóa 1 năm 2016 (Kinh tế học)

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Trần Thế Nam khóa 3 năm 2014

- Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Phạm Đình Cường khóa 4 năm 2015

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Nguyễn Vĩnh Luận khóa 5 năm 2016

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Bùi Ngọc Tuấn Anh khóa 5 năm 2016

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Phạm Tấn Hòa khóa 1 năm 2016 (KTH)

- Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Đỗ Thị Thanh Trúc khóa 5 năm 2016

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Nguyễn Vĩnh Luận khóa 5 năm 2016

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Trịnh Hoàng Nam khóa 3 năm 2014

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Đỗ Thị Thanh Trúc khóa 5 năm 2016

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Bùi Hoàng Ngọc khóa 1 năm 2016 (Kinh tế học)

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Ngô Chín khóa 3 năm 2014

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Lê Nguyễn Bình Minh khóa 2 năm 2013

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Ngô Thành Trung khóa 2 năm 2013

Bảo vệ luận án cấp cơ sở NCS Trần Thế Nam khóa 3 năm 2014 chuyên ngành QTKD

Bảo vệ luận án cấp cơ sở NCS Bùi Hoàng Ngọc khóa 1 năm 2016 chuyên ngành Kinh tế học

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Phạm Đình Cường khóa 4 năm 2015

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Bùi Thành Khoa khóa 4 năm 2015

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Ngô Chín khóa 3 năm 2014

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Ngô Thành Trung khóa 2 năm 2013

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Lê Nguyễn Bình Minh khóa 2 năm 2013

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Bùi Thành Khoa khóa 4 năm 2015

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Lê Đình Nghi khóa 3 năm 2014

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Tô Đình Tuân khóa 2 năm 2013

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Trịnh Hoàng Nam khóa 3 năm 2014

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Lê Đình Nghi khóa 3 năm 2014

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Vũ Hữu Thành khóa 1 năm 2012

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Tô Đình Tuân khóa 2 năm 2013

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Vũ Hữu Thành khóa 1 năm 2012

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Nguyễn Lê Thái Hòa khóa 2 năm 2013

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Vũ Thịnh Trường khóa 2 năm 2013

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Vũ Thịnh Trường khóa 2 năm 2013 (lần 2)

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Nguyễn Lê Thái Hòa khóa 2 năm 2013

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Vũ Thịnh Trường khóa 2 năm 2013

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Lê văn Hưởng khóa 1 năm 2012

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Lê văn Hưởng khóa 1 năm 2012

Top