Đề cương Môn Quản lý xây dựng nâng cao CPM

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Quản lý xây dựng nâng cao

Mã môn học         : CPM

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học này sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về các khái niệm, kỹ thuật và công cụ ứng dụng vào các vấn đề đặc thù của quản lý xây dựng như mô phonggr vận hành, quản lý hợp đồng, quản lý  tranh chấp/ khiếu nại, và quản lý chuỗi cung ứng

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

Mục tiêu chung

Hiểu, biết, và vận dụng các lý thuyết, công cụ định lượng trong quản lý xây dựng. 

Mục tiêu cụ thể:

Kiến thức

Sau khi học xong môn học này,  học viên nắm được những kiến thức cơ bản nhằm hỗ trợ việc ra quyết định trong các vấn đề quản lý dự án và quản lý xây dựng.

Kỹ năng

Sau khi học xong môn học này, sinh viên áp dụng được các phương pháp định lượng để hỗ trợ cho việc ra quyết định trong các vấn đề quản lý dự án và xây dựng

Thái độ

Nhận thức được sự cần thiết và khả năng ứng dụng các phương pháp và công cụ khi phân tích vấn đề liên quan đến quản lý vận hành và chuỗi cung ứng trong  xây dựng.

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

- Các khái niệm cơ bản của quản lý xây dựng

- Mô phỏng trong quản lý xây dựng

- Quản lý chuỗi cung ứng trong xây dựng

- Quản lý hợp đồng và khiếu nại trong xây dựng

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

1] Tài liệu biên soạn của Giảng viên phụ trách môn học

4.2. Tài liệu tham khảo

2] David Simchi-Levi, Philip Kaminsky, Edith Simchi-Levi, Designing and managing the supply chain : concepts, strategies, and case studies, NXB McGraw-Hill, 2008.

[3] Daniel W. Halpin, Bolivar A. Senior, Gunnar Lucko, Construction Management, Tái bản Lần thứ 5. - Hoboken, New Jersey: Johns Wiley & Sons, 2017.

[4] S.W. Nunnally, Construction methods and management, Lần thứ 8, Upper Saddle River, New Jersey : Prentice Hall, 2011.

[5] Robert L. Peurifoy và cộng sự, Construction planning, equipment, and methods, Lần thứ 9. - New York, NY : McGraw-Hill Education, 2018.

[6] David L. Goetsch, Construction safety and the OSHA standards, Lần thứ 2, New York, NY : Pearson Education, 2018.

[7] Kraig Knutson và cộng sự, Construction management fundamentals, Lần thứ 2, New York, NY : McGraw-Hill Higher Education, 2009.

[8] Jay Heizer, Barry Render, Chuck Munson, Operations management : sustainability and supply chain management, Lần thứ 12, Pearson Education, 2017.

[9] H. Randolph Thomas, Ralph D. Ellis, Construction site management and labor productivity improvement: How to improve the bottom line and shorten the project schedules, Lần thứ 1. - Reston, Virginia : ASCE Press, 2017

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (50%)

  • Chuyên cần:                                       20%
  • Thuyết trình nhóm:                    30%

5.2     Cuối kỳ (50%)

  • Tiểu luận cuối kỳ:                               50%
  • Điểm số tối đa của môn học là 10

6. SỐ GIỜ HỌC

  • Số giờ học tại lớp  : 45
  • Số giờ tự học        :   90

 

Top