Đề cương Môn Chuyên đề quản lý vận hành và chuỗi cung ứng trong xây dựng CPM

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        :  Chuyên đề Quản lý vận hành và chuỗi cung ứng trong xây dựng

Mã môn học         : CPM

Số tín chỉ              : 1 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học được tổ chức dưới dạng các buổi seminar chuyên đề nhằm trang bị cho học viên kiến thức thực tế, cập nhật nhất về quản lý vận hành và/hoặc chuỗi cung ứng trong xây dựng.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

Môn học được tổ chức dưới dạng các buổi seminar chuyên đề nhằm trang bị cho học viên kiến thức thực tế, cập nhật nhất về quản lý vận hành và/hoặc chuỗi cung ứng trong xây dựng.

Mục tiêu chung:

Học viên sẽ được cập nhật các kiến thức thực tế về quản lý vận hành và/hoặc chuỗi cung ứng trong xây dựng từ kinh nghiệm của các chuyên gia đang tham gia trong các dự án xây dựng thực tế.

Mục tiêu cụ thể:

Kiến thức

Môn học cung cấp kiến thức thực tế, cập nhật về các chủ đề liên quan đến quản lý vận hành và/hoặc chuỗi cung ứng trong xây dựng.

Kỹ năng

Học viên có kỹ năng trình bày, viết báo cáo, tổng hợp các vấn đề liên quan đến chủ đề của seminar.

Thái độ

Học viên có thái độ tư duy khoa học đúng đắn và sâu sắc khi nhìn nhận các vấn đề quản lý vận hành và/hoặc chuỗi cung ứng trong xây dựng thực tế.

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

- Seminar buổi 1

- Seminar buổi 2

- Seminar buổi 3

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

1] Tài liệu biên soạn của Giảng viên phụ trách môn học

4.2. Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo sẽ do chuyên gia cung cấp

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (0%)

5.2     Cuối kỳ (50%)

  • Viết báo cáo cuối kỳ:                                    100%
  • Điểm số tối đa của môn học là 10

6. SỐ GIỜ HỌC

  • Số giờ học tại lớp  : 15
  • Số giờ tự học        :   

 

Top