Đề cương Môn Quản lý đô thị và phát triển bất động sản CPM

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Quản lý đô thị và phát triển bất động sản

Mã môn học         : CPM

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học này sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về các chuyên đề đặc biệt về quản lý đô thị, thể chế bất động sản, phân tích các giai đoạn phát triển của thị trường, sự can thiêp của nhà nước, của các tổ chức tài chính, tín dụng và đưa ra những phương hướng nhằm phát triển đô thị theo hướng bền vững. trong việc hỗ trợ cho việc ra quyết định trong các vấn đề quản lý đô thị và phát triển địa ốc

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

Mục tiêu chung

Hiểu, biết, và vận dụng các lý thuyết, công cụ định lượng trong quản lý đô thị. Tổng quan về các giai đoạn phát triển bât động sản ở Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể:

Kiến thức

Sau khi học xong môn học này,  sinh viên nắm được những kiến thức chuyên sâu hỗ trợ việc ra quyết định trong các vấn đề quản lý đô thị và thị trường địa ốc. Cập nhật các qui định luật pháp và thể chế trong các vấn đề liên quan đến phát triển thị trường BĐS như: đầu tư, tài chính, tín dụng…và vấn đề nhà ở cho người có thu nhập thấp; các chính sách có liên quan (chính sách tài chính, chính sách tín dụng) của nhà nước và của hệ thống tài chính, tín dụng có liên quan đến thị trường bất động sản.

Kỹ năng

Sau khi học xong môn học này, sinh viên áp dụng được các phương kinh nghiệm và chính sách xây dựng đô thị ở một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệp rút ra cho Việt Nam

Thái độ

Nhận thức được sự cần thiết và khả năng phân tích đa chiều các vấn đề liên quan đến mục tiêu phát triển đô thị theo hướng bền vững

 

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

- Phân tích phát triển đô thị việt nam

- Thị trường bất động sản việt nam thực trạng và giải pháp

- Thể chế bất động sản

- Phân tích cung  cầu thị trường  bất động sản

- Chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp

- Thảo luận, thuyết trình

- Chính sách tín dụng bật động sản

- Chính sách tài chính

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

[1] Trần Tiến Khai. Nguyên lý bất động sản, NXB Lao Động-Xã Hội, 2011. http://kinhtetuanminh.com/nguyen-ly-bat-dong-san-book765.html

4.2. Tài liệu tham khảo

[2] David C Ling, Wayne R Archer, Real Estate Principles: A Value Approach, tái bản lần thứ 4, NXB. McGraw-Hill, USA, 2012. https://www.amazon.com/Real-Estate-Principles-Value-Approach/dp/1260151387

[3] Võ Kim Cương, Quản lý đô thị thời kỳ chuyển đổi, NXB Xây dựng, 2004. http://www.nxbxaydung.com.vn/home.asp?action=detail&item=1193&id=174&langid=1

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (50%)

  • Chuyên cần:                             20%
  • Thuyết trình nhóm:           30%

5.2     Cuối kỳ (50%)

  • Thi cuối kỳ:                              50%
  • Điểm số tối đa của môn học là 10

6. SỐ GIỜ HỌC

  • Số giờ học tại lớp  : 45
  • Số giờ tự học        :   

 

Top