Văn bằng chương trình cao học, tiến sĩ trong nước

 

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG TỐT NGHIỆP

* Cao học: 

1. Danh sách học viên tốt nghiệp cao học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh năm 1998

2. Danh sách học viên tốt nghiệp cao học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh năm 1999

3. Danh sách học viên tốt nghiệp cao học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh năm 2000

4. Danh sách học viên tốt nghiệp cao học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh năm 2002

5. Danh sách học viên tốt nghiệp cao học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh năm 2007

- Danh sách 1

- Danh sách 2

6. Danh sách học viên tốt nghiệp cao học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh  năm 2008

7. Danh sách học viên tốt nghiệp cao học  năm 2009

8Danh sách học viên tốt nghiệp cao học năm 2010

9. Danh sách học viên tốt nghiệp cao học năm 2011

10. Danh sách học viên tốt nghiệp cao học năm 2012

11. Danh sách học viên tốt nghiệp cao học năm 2013

         - Danh sách 1

- Danh sách 2

12. Danh sách học viên tốt nghiệp cao học năm 2014

13. Danh sách học viên tốt nghiệp cao học năm 2015

14. Danh sách học viên tốt nghiệp cao học năm 2016

      - Danh sách học viên tốt nghiệp cao học đợt 1

      - Danh sách học viên tốt nghiệp cao học đợt 2  

15. Danh sách học viên tốt nghiệp cao học năm 2017

      - Danh sách học viên tốt nghiệp cao học đợt 1

      - Danh sách học viên tốt nghiệp cao học đợt 2

16. Danh sách học viên tốt nghiệp cao học năm 2018

      - Danh sách học viên tốt nghiệp cao học đợt 1

      - Danh sách học viên tốt nghiệp cao học đợt 2

 

17. Danh sách học viên tốt nghiệp cao học năm 2019

      - Danh sách học viên tốt nghiệp cao học đợt 1

      - Danh sách học viên tốt nghiệp cao học đợt 2

18. Quyết định và Danh sách học viên tốt nghiệp cao học năm 2020

      - Danh sách học viên tốt nghiệp cao học đợt 1

      - Danh sách học viên tốt nghiệp cao học đợt 2

19. Quyết định và Danh sách học viên tốt nghiệp cao học năm 2021

      - Danh sách học viên tốt nghiệp cao học đợt 1

      - Danh sách học viên tốt nghiệp cao học đợt 2

20. Quyết định và Danh sách học viên tốt nghiệp cao học năm 2022

        - Danh sách học viên tốt nghiệp cao học đợt 1

       - Danh sách học viên tốt nghiệp cao học đợt 2

21. Quyết định và Danh sách học viên tốt nghiệp cao học năm 2023

       - Danh sách học viên tốt nghiệp cao học đợt 1

       - Danh sách học viên tốt nghiệp cao học đợt 2

* Tiến sĩ: 

       - Danh sách nghiên cứu sinh tốt nghiệp Tiến sĩ năm 2016

      Danh sách nghiên cứu sinh tốt nghiệp Tiến sĩ năm 2018

      - Danh sách nghiên cứu sinh tốt nghiệp Tiến sĩ năm 2019

      - Danh sách nghiên cứu sinh tốt nghiệp Tiến sĩ năm 2020

       - Danh sách nghiên cứu sinh tốt nghiệp Tiến sĩ năm 2021

       - Danh sách nghiên cứu sinh tốt nghiệp Tiến sĩ năm 2022

       - Danh sách nghiên cứu sinh tốt nghiệp Tiến sĩ năm 2023

    

Top