Chuyên đề / tiểu luận tổng quan

 

- Tiểu ban đánh giá TLTQ và các chuyên đề NCS Nguyễn Đăng Khoa (DCON021A) Sáng 19/06/2024

- Tiểu ban đánh giá TLTQ và các chuyên đề NCS Đoàn Thị Thanh Thúy (DBA019) Sáng 23/04/2024

- Tiểu ban đánh giá TLTQ và các chuyên đề NCS Bùi Nguyễn Nguyệt Minh (TESOL) Sáng 19/04/2024

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Thạch Phi Hùng (DCON022) sáng 29/03/2024

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Nguyễn Duy Cường (DBA020) Sáng 24/02/2024

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Hướng Thành Khang (DCON020) chiều 20/01/2024

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Cao Nhật Tuấn (DBA021) Sáng 20/01/2024

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Nguyễn Đăng Hạt (DBA019) Sáng 12/01/2024

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Nguyễn Lê Minh Long (KTXD) Chiều 18/11/2023

- Tiểu ban đánh giá TLTQ và các chuyên đề NCS Trần Quốc Cường (DBA019A) Sáng 25/10/2023

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Nguyễn Huỳnh Mai Trâm (DE022A) Chiều 24/10/2023

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Phạm Nguyễn Thế Thành (DCON22A) Sáng21/10/2023

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Chu Quang Phê (TESOL) Sáng 14/08/2023

- Tiểu ban đánh giá TLTQ và các chuyên đề NCS Lê Trương Hiền Hòa (QTKD) Sáng 09/08/2023

- Tiểu ban đánh giá TLTQ và các chuyên đề NCS Trần Thị Thảo (TESOL) Sáng 20/07/2023

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Nguyễn Hoàng Kim (QTKD_20) Sáng 23/06/2023

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Tống Văn Lũy (KTXD) Sáng 27/04/2023

- Tiểu ban đánh giá TLTQ và các chuyên đề NCS Trần Mạnh Hùng (Kinh tế học) Sáng 25/04/2023

- Tiểu ban đánh giá TLTQ và các chuyên đề NCS Lê Hà Tố Quyên (TESOL) Sáng 08/04/2023

- Tiểu ban đánh giá TLTQ và các chuyên đề NCS Trần Phạm Khánh Toàn (Kinh tế học) Sáng 07/04/2023

- Hội đồng bảo vệ  đề cương NCS Trần Quốc Cường (QTKD) Sáng 30/03/2023

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Nguyễn Thị Phương Linh (KTXD) Sáng 28/03/2023

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Bùi Nguyễn Nguyệt Minh (TESOL) Chiều 01/03/2023

- Hội đồng bảo vệ  đề cương NCS Nguyễn Đức Trung (QTKD) Sáng 24/02/2023

- Tiểu ban đánh giá TLTQ và các chuyên đề NCS Huỳnh Quốc Vũ (Kinh tế học) Chiều 18/02/2023

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Nguyễn Đăng Khoa (KTXD) Chiều 06/02/2023

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Lê Trương Hiền Hòa (QTKD) Sáng 17/01/2023

- Tiểu ban đánh giá TLTQ và các chuyên đề NCS Huỳnh Hiền Hải (Kinh tế học) Sáng 11/01/2023

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Vũ Minh Tú (QTKD) Sáng 24/12/2022

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Huỳnh Lương Tâm (QTKD) Chiều 15/12/2022

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Phạm Thị Diễm (QTKD) Sáng 11/10/2022

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Nguyễn Thị Diệu Linh (QTKD) Sáng 16/07/2022

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Trần Thị Thảo (TESOL) Sáng 28/05/2022

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Đoàn Thị Thanh Thúy (QTKD) Chiều 20/05/2022

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Trần Diệu Hằng (QTKD) Chiều 22/04/2022

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Nguyễn Thị Dỵ Anh (QTKD) Sáng 22/04/2022

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Trần Phú Ngọc (QTKD) Sáng 24/03/2022

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Trần Phạm Khánh Toàn (Kinh tế học) Chiều 04/03/2022

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Huỳnh Quốc Vũ (Kinh tế học) Sáng 12/01/2022

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Trần Mạnh Hùng (Kinh tế học) Chiều 19/11/2021

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Nguyễn Ngọc Đan Thanh (QTKD) Sáng 10/11/2021

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Phạm Anh Nguyên (QTKD) Chiều 30/10/2021

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Phan Thị Công Minh (QTKD) Sáng 16/10/2021

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Lê Hà Tố Quyên (TESOL) Chiều 27/8/2021

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Nguyễn Thị Diệu Linh (QTKD) Sáng 20/8/2021

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Huỳnh Lương Tâm (QTKD) Chiều 13/8/2021

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Đặng Bắc Hải (Kinh tế học) Sáng 05/8/2021

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Huỳnh Hiền Hải (Kinh tế học) Sáng 01/7/2021

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Trần Diệu Hằng Sáng 05/6/2021

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Trần Phú Ngọc sáng 25/5/2021

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Phạm Tấn Hòa sáng 27/04/2021

- Hội đồng bảo vệ đề cương (lần 2) NCS Vũ Minh Tú sáng 10/4/2021

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Bùi Ngọc Tuấn Anh sáng 03/03/2021

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Nguyễn Thị Dỵ Anh sáng 26/01/2021

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Nguyễn Vĩnh Luận sáng 24/11/2020

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Bùi Ngọc Tuấn Anh sáng 27/10/2020

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Phạm Anh Nguyên sáng 10/10/2020

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Nguyễn Ngọc Đan Thanh sáng 26/08/2020

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Đặng Bắc Hải sáng 22/08/2020

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Đỗ Thị Thanh Trúc sáng 15/07/2020

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Vũ Minh Tú sáng 17/03/2020

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Ngô Chín sáng 15/01/2020

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Ngô Thành Trung sáng 14/01/2020

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Phạm Đình Cường chiều 30/12/2019

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Trần Thế Nam chiều 25/12/2019

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Đỗ Thị Thanh Trúc sáng 22/10/2019

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Phạm Tấn Hòa chiều 20/10/2019

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Lê Nguyễn Bình Minh sáng 04/9/2019

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Bùi Hoàng Ngọc chiều 30/8/2019

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Nguyễn Vĩnh Luận sáng 17/5/2019

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề nghiên cứu sinh Bùi Thành Khoa sáng 10/01/2019

- Hội đồng bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh tháng 11/2018

- Hội đồng bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh tháng 6/2018

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Ngô Chín sáng 03/5/2018

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Lê Đình nghi sáng 18/4/2018

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Tô Đình Tuân sáng 28/3/2018

- Hội đồng bảo vệ Đề cương NCS Bùi Thành Khoa sáng 20/12/2017

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Vũ Hữu Thành chiều 08/08/2017

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Nguyễn Lê Thái Hòa chiều 25/05/2017

- Hội đồng bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh 30/03/2017

- Hội đồng bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh 28/12/2016,

Hội đồng bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh 25/11/2016 và bảo vệ chuyên đề NCS 30/11/2016

- Hội đồng bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh 23/04/2016, 29/04/2016

- Hội đồng bảo vệ đề cương Nghiên cứu sinh Vũ Thịnh Trường

- Báo cáo chuyên đề tiến sĩ của Nghiên cứu sinh. Đề tài: Tổng quan lý thuyết và nghiên cứu trong và ngoài nước .... Nghiên cứu sinh: Lê Văn Hưởng, khóa 2012. Thời gian: 9:00, Chủ nhật ngày 10/01/2016. Địa điểm: P118, 97 Võ Văn Tần, P6, Q3, Tp.HCM

Top