Danh sách NCS 2022

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH – KHÓA 2022

(Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM, ngày 25 tháng 11 năm 2022)

STT

HỌ VÀ TÊN NCS

NGÀY SINH

NƠI SINH

SỐ QĐ

1

Trịnh Thị Hạ Huyền

16/10/1995

Lâm Đồng

Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM

2

Nguyễn Ngọc Thông

07/10/1987

Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM

3

Nguyễn Kiều Oanh

15/12/1977

Cà Mau

Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM

4

Đinh Văn Hoàng

03/10/1991

Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM

5

Lê Văn Tùng

01/10/1984

Bình Định

Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM

6

Lê Thị Kim Khang

20/05/1995

Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM

7

Nguyễn Thu Hà

23/07/1985

Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM

8

Nguyễn Trọng Tín

14/02/1988

Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM

9

Nguyễn Thanh Tùng

09/09/1986

Đồng Tháp

Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM

Top