Danh sách NCS 2022

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH

NGÀNH KINH TẾ HỌC – KHÓA 2022

(Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM, ngày 25 tháng 11 năm 2022)

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

SỐ QĐ

1

Phạm Năng Thắng

10/04/1986

Hải Phòng

Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM

2

Nguyễn Thành Công

20/04/1989

Cà Mau

Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM

Top