Danh sách NCS 2022

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG – KHÓA 2022

(Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM, ngày 25 tháng 11 năm 2022)

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

SỐ QĐ

1

Thạch Phi Hùng

26/01/1992

Bến Tre

Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM

2

Phạm Nguyễn Thế Thành

10/08/1974

Quảng Nam

Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM

3

Nguyễn Lê Minh Long

15/01/1983

Quảng Nam

Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM

4

Hoàng Trung Thống

14/10/1986

Gia Lai

Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM

5

Nguyễn Trần Trung

08/06/1982

Đồng Nai

Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM

Top