Chức năng và nhiệm vụ

 

Chức năng

Khoa Đào tạo Sau Đại học là đơn vị chức năng thuộc trường Đại học Mở Tp.HCM; chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Hiệu trưởng.

Khoa Đào tạo Sau Đại học có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức, quản lý, phát triển các chương trình đào tạo cao học và nghiên cứu sinh các công tác khác theo phân công của Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ

  • Hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao và chiến lược phát triển của Trường
  • Xây dựng, đào tạo đội ngũ viên chức trong đơn vị
  • Tuyển sinh, mở ngành, xây dựng và quản lý chất lượng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy và học tập, hoạt động khoa học và công nghệ
  • Tư vấn, marketing, quản lý hình ảnh, thông tin của Khoa, quản lý học tập của học viên, nghiên cứu sinh
  • Hợp tác trong nước và nước ngoài trong đào tạo, nghiên cứu, trao đổi giảng viên, học viên
  • Xây dựng kế hoạch, đào tạo và đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và liên kết với nước ngoài, các chương trình đào tạo ngắn hạn
  • Quản lý các chương trình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ
  • Quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý giảng viên, học viên, nghiên cứu sinh.

Các đơn vị hỗ trợ

Phòng Khảo thí quản trị phân hệ điểm Edusoft

+ Nhập điểm, công bố và quản lý điểm của học viên;

+ Tổ chức thi cho học viên theo lịch thi Khoa đề xuất;

+ Theo dõi và ẩn danh sách thi những học viên không đóng học phí.

Phòng Tài chính – Kế toán quản trị phân hệ tài chính

+ Quản lý và cập nhật dữ liệu đóng học phí của học viên;

+ Báo cáo, thống kê học phí của học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Top